Hình ảnh công trình

frp1                                       frp2

Sun Steel                                                                                           Da thuộc Wei Tai

frp3                                        frp4

Blue Scope Steel                                                                                 Formosa

frp5                                        frp6

Nhà máy hóa chất Biên Hòa                                                               Thép Trảng Bàng

frp7                                         frp8

Full Power                                                                                            CSB

frp9                                          frp10

Fujikasui                                                                                                Nam Phương

frp11                                           frp12

VMEP                                                                                                      Formosa

frp13

King’s Grating