Thành Tích Thi Công 2007

NO CONSTRUCTION NAME APPLICATION AREA CONS BEGAN
DATE
SPECIFICATION INVESTOR
211 AN LAP CO.,LTD (II) EPOXY 309.16 M2 08-01-2007 0.3 mm
Surb Green
Viet Nam
212 CX TECHNOLOGY (VN) COR (V)
錩新科技(越南)股份有限公司 (V)
CP99 213 M2 10-01-2007 0.3 mm
Green + Grey
Taiwan
213 AN LAP CO.,LTD (II) EPOXY 313 M2 12-01-2007 0.3 mm
Surb Green
Viet Nam
214 AN LAP CO.,LTD (II) EPOXY 758 M2 12-01-2007 0.5 mm
Surb Green
Viet Nam
215 TAY PHU AN CO.,LTD EPOXY 57.9 M2 16-01-2007 1.5 mm
Grey
Viet Nam
216 UU THINH CO.,LTD
優盛有限公司
PU 88.76 M2 22-01-2007 2 mm
Red
Taiwan
217 POU YUEN CO.,LTD (IX-C5)
越南寶元興業有限公司 (IX-C5)
PU 3.68 M2 30-01-2007 2 mm
Green
Taiwan
218 PRIME ASIA VIETNAM CO.,LTD (II) EPOXY 60 M2 05-01-2007 0.5 mm
Green
Taiwan
219 HWA YANG CO.,LTD (I)
越南華陽金屬工業責任有限公司 (I)
FRP 474.86 M2 15-01-2007 01 layer
Grey
Taiwan
220 GS BATERRY VIETNAM CO.,LTD
GS越南電池有限公司
EPOXY 2 M2 22-02-2007 1 mm
Grey
Japan 
221 GS BATERRY VIETNAM CO.,LTD
GS越南電池有限公司
FRP 2 M2 22-02-2007 03 layers
Natural 
Japan 
222 SOLEN ELECTRIC CO.,LTD (I)
信統電子有限公司 (I)
PU 43.2 M 22-02-2007 Taiwan
223 TAIPEI SCHOOL
台北學校
PU 129.3 M2 08-02-2007 Taiwan
224 FUJIKASUI – TIEN SÔN-I EPOXY 165.95 M2 04-03-2007 1 mm
Green
Japan 
225 FUJIKASUI – TIEN SÔN-I FRP  20.79 M2 04-03-2007 01 layer
Green
Japan 
226 FUJIKASUI – TIEN SÔN-I FRP  187.61 M2 04-03-2007 02 layers
Green
Japan 
227 FUJIKASUI – TIEN SÔN-I FRP  320 M2 06-03-2007 03 layers
Green
Japan 
228 LUSUN FOOD CO.,LTD
綠山食品工業有限公司
EPOXY 966.01 M2 28-02-2007 1 mm
Green
Taiwan
229 SHYANG HUNG CHENG (XI)
翔鴻程有限公司 (XI)
EPOXY 179.08 M2 10-03-2007 0.5 mm
Grey
Taiwan
230 SUN STEEL CORPORATION (III)
達豐鋼鐵(越南)公司 (III)
FRP 10.50 M2 19-03-2007 03 layers
Natural
Taiwan
231 Z751 ENTERPRISES UNION
Z751 企業
FRP 120 M2
470 M2
14-05-2007 10 mm
Grey
Viet Nam
232 Z751 ENTERPRISES UNION (II)
Z751 企業 (II)
FRP 6 M2 22-03-2007 02 layers
Natural
Viet Nam
233 HWA YANG CO.,LTD (II)
越南華陽金屬工業責任有限公司 (II)
FRP 120 M2 17-03-2007 01 layer
Natural
Taiwan
234 HWA YANG CO.,LTD (II)
越南華陽金屬工業責任有限公司 (II)
FRP 873.84 M2 30-07-2007 03 layers
Natural 
Taiwan
235 HWA YANG CO.,LTD (II)
越南華陽金屬工業責任有限公司 (II)
FRP 45.44 M2 30-07-2007 06 layers
Natural
Taiwan
236 DI HUNG CO.,LTD (VI)
宜興國際責任有限公司 (VI)
FRP 38.56 M2 05-04-2007 02 layers
Natural
Taiwan
237 KIM CUONG SAI GON CO.,LTD EPOXY 239.06 M2 07-04-2007 1 mm
Green
Belgium
238 POU YUEN CO.,LTD (X-C5)
越南寶元興業有限公司 (X-C5)
PU 3.68 M2 07-04-2007 Taiwan
239 TAN HIEP PHAT CO.,LTD III (No.1) EPOXY 15 loã + 4M2 13-04-2007 1 mm
Green
Viet Nam
240 COCA COLA CO.,LTD (II) EPOXY 33.70 M2 13-04-2007 0.5 mm
Grey
South Africa
241 FUJIKASUI – NEW FACTORY (II)
富士能源環保科技股份有限公司 – 新廠 (II)
EPOXY 190 M2 09-04-2007 1 mm
Green
Japan