Thành Tích Thi Công 2010

NO CONSTRUCTION NAME APPLICATION AREA CONS BEGAN
DATE
SPECIFICATION INVESTOR
397 PAIHO VIETNAM CO.,LTD (V)
越南百和有限責任公司 (V)
EPOXY 166 M2 06-01-2010 1 mm
Green
Taiwan
398 HUALON CORPORATION VIETNAM (II)
越南華隆公司 (II)
EPOXY 91 M2 05-01-2010 0.5 mm
Green
Malaysia
TW-Eng
399 FORMOSA IND – NYLON FACTORY
台灣興業 – 尼龍廠
EPOXY 240 M2 19-01-2010 0.5 mm
Green
Taiwan
400 FORMOSA IND – NYLON FACTORY
台灣興業 – 尼龍廠
FRP 23 M2 20-01-2010 03 layers
Green
Taiwan
401 CSB BATTERY CO.,LTD (VI)
神戶電池越南責任有限公司 (VI)
SAND
MORTAR
11 M2 29-01-2010 3 cm
Green
Brunei
402 CSB BATTERY CO.,LTD (VI)
神戶電池越南責任有限公司 (VI)
SAND
MORTAR
0.495 M2 30-01-2010 10 cm
Green
Brunei
403 CSB BATTERY CO.,LTD (VI)
神戶電池越南責任有限公司 (VI)
EPOXY  374 M2 31-01-2010 1 mm
Green
Brunei
404 CSB BATTERY CO.,LTD (VI)
神戶電池越南責任有限公司 (VI)
FRP 23 M2 17-03-2010 03 layers
Green
Brunei
405 TPC VN CHEMICAL & RUBBER CO (II) EPOXY 50.2 M2 05-02-2010 0.5 mm
Grey
VietNam
Thailand
406 HONG HA PAINT CO.,LTD FRP  50.86 M2 08-02-2010 01 layer
Natural
Vietnam
407 HONG HA PAINT CO.,LTD FRP  15.89 M2 08-02-2010 02 layers
Natural
Vietnam
408 SHARP CREATION CO.,LTD FRP  46 M2 22-02-2010 03 layers
Green
Taiwan
409 JALINO CO.,LTD
展獅金屬工業有限公司
EPOXY 189.15 M2 22-02-2010 1 mm
Grey
Taiwan
410 JALINO CO.,LTD
展獅金屬工業有限公司
EPOXY 187.71 M2 22-02-2010 2 mm
Grey
Taiwan
411 PAIHO VIETNAM CO.,LTD (VI)
越南百和有限責任公司 (VI)
FRP 1,174.78 M2 25-02-2010 01 layer
Sky Blue
Taiwan
412 SHYANG HUNG CHENG (XIII)
翔鴻程有限公司 (XIII)
PU 38.42 M2 02-03-2010 Green Taiwan
413 HAI LUONG VN COPPER PROCESS CO.
海亮越南銅業有限公司
PU 794 M2 19-03-2010 02 layers
Green
China
414 FORMOSA IND – NYLON FACTORY-1′ F
台灣興業 – 尼龍廠 – 一樓
EPOXY 94.5 M2 24-03-2010 1 mm
Green
Taiwan
415 FORMOSA IND – NYLON FACTORY-2′ F
台灣興業 – 尼龍廠 – 二樓
EPOXY 197.5 M2 31-03-2010 1 mm
Green
Taiwan
416 PAIHO VIETNAM CO.,LTD (VII)
越南百和有限責任公司 (VII)
EPOXY 5,014 M2 08-04-2010 2 mm
Green
Taiwan
417 VINA KRAFT PAPER VIETNAM CO (III) FRP 17 M2 12-04-2010 03 layers
Natural
Thailand
418 TECO (VN) ELEC & MACHIN CO., LTD 東元(越南)責任有限公司 WATER
PROOF
913 M2 19-04-2010 02 layers
Green
Taiwan
419 PAIHO VIETNAM CO.,LTD (VIII)
越南百和有限責任公司 (VIII)
FRP 669.59 M2 10-05-2010 01 layer
Natural
Taiwan
420 PAIHO VIETNAM CO.,LTD (VIII)
越南百和有限責任公司 (VIII)
FRP 350.21 M2 10-05-2010 03 layers
Natural 
Taiwan
421 CSB BATTERY CO.,LTD (VII)
神戶電池越南責任有限公司 (VII)
SAND
MORTAR
7.2 M2 20-05-2010 3 cm
Green
Brunei
422 DAIKAN CO.,LTD FRP 21 M2 24-05-2010 03 layers
Grey
Japan 
423 PAIHO VIETNAM CO.,LTD (IX)
越南百和有限責任公司 (IX)
EPOXY 5,083 M2 26-05-2010 2 mm
Green
Taiwan
424 THYE MING (VN) CO.,LTD (II)
泰銘(越南)責任有限公司 (II)
FRP 92 M2 10-06-2010 01 layer
Grey
Taiwan
425 MAEVE FURN CO.,LTD (IV)
晉達利木業責任有限公司 (IV)
PU 338.50 M2 29-06-2010 2 mm
Green
Taiwan
426 WINE FOOD CO.,LTD (II) FRP 21 M2 07-07-2010 02 layers
Green
Japan 
427 DI HUNG CO.,LTD (VII)
宜興國際責任有限公司 (VII)
FRP 9.10 M2 14-07-2010 01 layer
Natural
Taiwan