Thành Tích Thi Công 2015

 

NO CONSTRUCTION.NAME   APPLICATION SPECIFICATION AREA CONS BEGAN
DATE
INVESTOR
567 KIM LOAI VINA CO., LTD EPOXY FLOOR 1.2mm
Green
789.73m2 2014.12.26 Viet Nam
568 TAISUN VIET NAM CO., LTD EPOXY FLOOR 1mm
Green
300m2 2014.01.14 Taiwan
569 PROFOUND BEST CO., LTD
(KIM DINH MYANMAR)
長 浚 貿 易 有 限 公 司
NANO SILICATE FLOOR 8700m2 2014.12.23 Myanmar
570 THYE MING (VN)  CO., LTD (VI)
泰銘(越南)責任有限公司 (VI)
FRP LINING 5 layers 65m2 2015.03.03 Taiwan
571 PHAN BON HA LAN CO., LTD FRP LINING 3 layers 63.596m2 2015.03.05 Nederland
572 PAIHO VIETNAM CO.,LTD (XXIV)
越南百和有限責任公司 (XXIV)
68m2 2015.03.11 Taiwan
573 CHO CHEN (VN) CO., LTD (II)
越南玖成壓克力責任有限公司 (II)
EPOXY FLOOR 1mm
Light Green
79.62m2 2015.03.14 Taiwan
574 DI HUNG CO., LTD (XI)
宜興國際責任有限公司 (XI)
FRP LINING 2+3 layers
Natural
77m2 Taiwan
575 TRUONG PHAT MOT CO., LTD EPOXY FLOOR 1mm
Grey
172m2 2015.03.17 Vietnam
576 VINAFILTER CO.,LTD (XII)
越南濾水有限公司 (XII)
FRP LINING 2 layers
Grey
130m2 2015.04.17 Taiwan
577 TECH-LINK SILICONES VIET NAM
得霖科技矽膠(越南)有限公司
NANO SILICATE FLOOR 9700m2 2015.05.18 Taiwan
578 CTY CP CƠ KHÍ VÀ  ĐẦU TƯ  XAÂY DỰNG SỐ 9 (CH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ) FRP LINING 3 layers
Natural
63m2 2015.03.26 Vietnam
579 KIM HOANG
金凰工業責任有限公司 (II)
NANO SILICATE FLOOR
(bảo dưỡng)
417m2 2015.06.08 Taiwan
580 THIEN DIA HOI CO., LTD FRP LINING 2 layers
Grey
12 pieces 2015.06.06
2015.06.11
Taiwan
581 KANG YUAN (VN) CO., LTD
越南港淵工業責任有限公司
FRP LINING 2 Layers
Natural
513.911m2 2015.07.10 Taiwan
582 KANG YUAN (VN) CO., LTD
越南港淵工業責任有限公司
EPOXY FLOOR 0.5mm
Green
287.25m2 2015.07.10 Taiwan
583 JYE SHING CO., LTD FRP LINING 2 + 3 layers
Natural
6.9m2+ 8 pieces+3m2 2015.09.05 Taiwan
584 YI LIN CO., LTD EPOXY FLOOR 1mm 50.42m2 2015.08.29 Taiwan
585 KIM TIN J.T.C NANO SILICATE FLOOR 20m2 2015.10.05 Vietnam
586 德龍環保器材有限公司 (Tai Wan)
(Cheng Neng Co., Ltd)
FRP LINING 2 Layers
Natural
13.5m2 2015.10.13 Taiwan
587 RINORS VIET NAM CO., LTD FRP LINING 3+5 Layers
Natural
20m2 + 44m2 2015.10.14 Taiwan
588 ODA VIET NAM CO., LTD EPOXY FLOOR 1mm
Grey
196m2 2015.10.16 Japan
589 PAIHO VIETNAM CO.,LTD (XXV)
越南百和有限責任公司 (XXV)
EPOXY FLOOR
NANOSILICATE FLOOR
2mm 654m2 2015.10.23 Taiwan
590 TOAN LOC CONS CO.,LTD
全祿建築有限公司
(VIEN THAN HOC)
FRP WATERPROOF 1 layer 495m2 2015.10.20 Vietnam
591 DAI NGUYEN (VN) TEXTILE CO., LTD EPOXY FLOOR 0.5mm
Grey
11,000m2 2015.09.29 Taiwan
592 SUPOR CO.,LTD (VIII)
蘇泊爾(越南)有限公司 (VIII)
FRP LINING 1 layer 77.52m2 2015.12.22 China
593 PROFOUND BEST CO., LTD
(KIM DINH MYANMAR II)
長 浚 貿 易 有 限 公 司
NANO SILICATE FLOOR 11,387.91m2 2015.10.20 Myanmar