Thành Tích Thi Công 2017

NO CONSTRUCTION.NAME   APPLICATION SPECIFICATION AREA CONS BEGAN
DATE
INVESTOR
634 TUONG HUU CO., LTD FRP LINING 2 layers
1 T30
866m2 2017.03.13 China
635 TUONG HUU CO., LTD EPOXY FLOOR 0.5mm 178m2 2017.03.13 China
636 TUONG HUU CO., LTD EPOXY FLOOR 0.7mm 185m2 2017.03.13 China
637 THO XUAN CO., LTD (III) FRP LINING 3 layers
2 T30
125m2 2017.03.09
2017.04.17
Taiwan
638 THO XUAN CO., LTD (III) FRP LINING 2 layers
2 T30
77m2 2017.03.09
2017.04.17
Taiwan
639 TOP PRO STEEL CO., LTD (II) FRP LINING 2 layers
2 T30
62m2 2017.04.21 Taiwan
640 CENTER POWER TECH
(TRUONG PHAT MOT CO., LTD)
FRP LINING 2 layers
1 T30
250m2 2017.06.12 Taiwan
641 GOLDEN PERFECT STRUCTURAL CO., LTD (KIM DINH MYANMAR IV) NANO SILICATE 30.000m2 2016.12.13
2017.02.21
2017.05.12
Myanmar
642 HITACHI CHEMICAL (VIETNAM) CO., LTD (I) FRP LINING 3 layers
2 T30
110m2 2017.08.11 Japan
643 SUPOR CO.,LTD (X)
蘇泊爾(越南)有限公司 (X)
FRP LINING 2 layers
1 T30
50m2 2017.09.06 China
644 HWA YANG CO.,LTD
越南華陽金屬工業責任有限公司
REPAIR FRP LINING 2017.09.09 Taiwan
645 HITACHI CHEMICAL (VIETNAM) CO., LTD (II) FRP LINING 5 layers
2 T30
39m2 2017.10.11 Japan
646 HITACHI CHEMICAL (VIETNAM) CO., LTD (II) FRP LINING 2 layers
1 T30
50m2 2017.10.11 Japan
647 HITACHI CHEMICAL (VIETNAM) CO., LTD (II) FRP LINING 3 layers
2 T30
120m2 2017.10.11 Japan
648 VINAFILTER CO.,LTD (XIV)
越南濾水有限公司 (XIV)
FRP LINING 2 layers
1 T30
40m2 2017.10.20 Taiwan
649 TUYEN LONG CO., LTD (I) FRP LINING 3 layers 250m2 2017.11.01 Taiwan
650 PAIHONG CO., LTD (I) FRP LINING 1 layers
1 T30
7691.83m2 2017.05.15 Taiwan
651 PAIHONG CO., LTD (I) FRP LINING 3 layers
2 F MAT
6785m2 2017.05.15 Taiwan
652 PAIHONG CO., LTD (I) FRP LINING 2 layers
1 T30
131.31m2 2017.05.15 Taiwan
653 PAIHONG CO., LTD (I) WATER PROOF 8349.63m2 2017.05.15 Taiwan
654 VINAFILTER CO.,LTD (XV)
越南濾水有限公司 (XV)
FRP LINING 2 layers
1 T30
585m2 2017.11.30 Taiwan
655 RONG SHENG LEATHER CORPORATION FRP LINING 3 layers
1 T30
78m2 2017.12.07 Taiwan
656 VINAFILTER CO.,LTD
越南濾水有限公司
REPAIR FRP LINING ~20m2 2018.01.06 Taiwan
657 VISTARR SPORT CO., LTD (III) NANO SILICATE 1000m2 2017.12.25 Taiwan
658 TUYEN LONG CO., LTD (II) FRP LINING 3 layers
1 T30
238m2 2018.01.15 Taiwan
659 BINH DOANH CO., LTD
(FULLWAY I)
FRP LINING 6 layers
2 T30
32.7m2 2017.10.12 Taiwan
660 BINH DOANH CO., LTD
(FULLWAY I)
FRP LINING 3 layers
2 T30
9593.8m2 2017.10.12 Taiwan
661 BINH DOANH CO., LTD
(FULLWAY I)
FRP LINING 1 layers 3955.5m2 2017.10.12 Taiwan
662 BINH DOANH CO., LTD
(FULLWAY I)
FRP LINING 1 layers
1 T30
397.4m2 2017.10.12 Taiwan